OGŁOSZENIA 8 - 15 III 2020

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Gdy nabożeństwo nocne cofnięto do godzin porannych soboty, zaszła konieczność ustalenia drugiego formularza na dzień dzisiejszy. Jest on zapożyczony przeważnie ze Mszy poprzedniego tygodnia. Msza dzisiejsza jest zachętą do dalszych wysiłków ku świętości i ku Wielkanocy. „Uświęcenie duszy naszej jest wolą Bożą” mówi św. Paweł w lekcji „bo Bóg nie wezwał nas ku nieczystości, ale ku uświęcenie w Chrystusie”.

Cnota czystości jest drogocennym skarbem religii chrześcijańskiej, o której zachowanie należy walczyć i modlić się nieustannie (Kolekta). „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą„ (Mat. 5,8) rzekł Chrystus. Jeżeli pragniemy choć trochę zakosztować tej radości jaka była udziałem Apostołów na górze Tabor, musimy strzec się myśli przewrotnych i wolę Bożą. (Ofert.)

Przemienienie  się Pana Jezusa opisane w Ewangelii stanowi ważny punkt zwrotny w Jego życiu. Z tą chwilą Chrystus sądzi, że swoje posłannictwo nauczycielskie w zasadzie spełnił, zatem teraz zaczyna przygotowywać swą arcykapłańską ofiarę i myśl swych uczniów zwraca ku wielkiej tragedii krzyża. Chwila ta była pomostem między działalnością nauczycielską a dziełem Odkupienia, gdyż, jak mówi św. Leon: ”Wiara Apostołów, którzy złożyli takie cudowne wyznanie wiary w Bóstwo Chrystusa (por. Mat. 16,16) musiała dopiero oswoić się z tajemnicą poniżenia i wzgardy, musiała się nauczyć Boskiej godności Pana, pod osłoną ludzkiej słabości i poniżenia, nie tylko nie zapoznawać, ale tym bardziej cenić je i kochać.

Tajemnica, która się spełniła na górze Tabor powtarza się również i w dzisiejszej Eucharystii dla nasze wiary, która poprzez ziemskie postacie chleba i wina z radością dostrzega blask chwały niebieskiego króla. /Mszał Rzymski… 1949/

--------------------------------

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020: 30, 31 III, 1 IV /poniedziałek, wtorek, środa godz. 19.30/